Consent Form/เอกสารยินยอมการให้ข้อมูล

ปรับปรุงครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2564

 1. บทนำ - บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ตระหนักและเคารพในความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคล (ตามคำนิยามที่ระบุไว้ด้านล่าง) ดังนั้น บริษัทจึงได้จัดทำนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (“นโยบายฉบับนี้”) ขึ้นเพื่อกำกับการดำเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม การใช้งาน และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท
 2. ขอบเขต - นโยบายฉบับนี้บังคับใช้กับข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดซึ่งบริษัทเก็บรวบรวมมาเพื่อวัตถุประสงค์ในการเสนอสินค้าและบริการของบริษัทให้แก่บุคคลใดๆ ทั้งนี้ ในนโยบายฉบับนี้ “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลใดๆ ที่สามารถใช้ระบุตัวตนของบุคคลใดบุคคลหนึ่งได้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ชื่อ เพศ อายุ วันเกิด ที่อยู่ อีเมล และหมายเลขโทรศัพท์
 3. การให้ความยินยอม - บริษัทจะเก็บรวบรวม นำไปใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อเมื่อได้รับความยินยอมจากบุคคลนั้นเท่านั้น โดยการให้ความยินยอมนั้นสามารถทำได้ทั้งในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือเป็นลายลักษณ์อักษร อย่างไรก็ตาม ข้อมูลส่วนบุคคลอาจถูกเก็บรวบรวม นำไปใช้หรือเปิดเผยโดยไม่จำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากบุคคล ในสถานการณ์ดังต่อไปนี้
  1. เมื่อบริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการศึกษา วิจัย หรือเก็บสถิติ
  2. เมื่อบริษัทมีเหตุจำเป็นที่จะป้องกันภัยอันตรายที่อาจเกิดต่อบุคคล บุคคลที่สาม หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าว
  3. เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลนั้นๆ ได้ถูกเปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว
  4. เมื่อบริษัทได้ดำเนินการตามกฎหมาย กฎระเบียบ หรือ ประกาศที่เกี่ยวข้อง
 4. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล - บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลตามความจำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้ในนโยบายฉบับนี้ หรือตามที่ได้เปิดเผยไว้กับบุคคล ทั้งนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกจัดเก็บด้วยวิธีการที่เหมาะสมและเป็นไปตามกฎหมาย
 5. การใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล - บริษัทจะระบุวัตถุประสงค์ของการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล ณ จุดที่บริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
  1. สร้าง พัฒนา และรักษาความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้าและบุคคลใดๆ ที่บริษัทติดต่อ
  2. ทำความเข้าใจความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้า เพื่อเสนอสินค้าและบริการที่เหมาะสม
  3. ตอบข้อซักถามต่างๆ
  4. จัดส่งจดหมายข่าว
  5. บริหารงานเว็บไซต์ของบริษัท
  6. ทำการวิจัยตลาด สำรวจและการวิเคราะห์ข้อมูล
  7. ในเรื่องอื่น เมื่อบริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และ/หรือ ประกาศที่เกี่ยวข้อง
 6. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล – บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลที่สาม ได้แก่
  1. บริษัทแม่และบริษัทในเครือของบริษัท
  2. ผู้ให้บริการและคู่ค้าซึ่งได้ทำสัญญาที่จะให้บริการแก่บริษัทหรือกระทำการใดๆแทนบริษัท
  3. บริษัทหรือบุคคลใดๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการควบรวมกิจการ การได้มาซึ่งกิจการ หรือการขายกิจการหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของทรัพย์สินของบริษัท ทั้งนี้ บุคคลที่สามตามที่กล่าวข้างต้นจะต้องปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้
 7. การจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล – บริษัทจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลตามระยะเวลาตราบเท่าที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ระบุในนโยบายฉบับนี้หรือเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เมื่อบริษัทพิจารณาเห็นว่าไม่มีความจำเป็นต้องใช้ข้อมูลแล้ว บริษัทจะดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลอย่างปลอดภัย
 8. การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล – บุคคลอาจขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของตนเอง เพื่อแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือลบข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ให้ไว้กับบริษัท โดยจัดทำคำขอเป็นลายลักษณ์อักษรส่งมายัง support@itlgx.xyz และเพื่อป้องกันการครอบครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างผิดกฎหมายหรือการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลโดยบุคคลที่สาม บริษัทจะสอบถามเพื่อยืนยันตัวตนของบุคคลก่อนจึงจะสามารถดำเนินการตามคำขอนั้นๆ ได้ ทั้งนี้ บริษัทจะแจ้งกลับทุกคำขอภายในระยะเวลาอันสมควร อย่างไรก็ตาม ในบางสถานการณ์ บริษัทอาจปฏิเสธคำขอนั้น เช่น กรณีที่ข้อมูลดังกล่าวมีการอ้างถึงบุคคลอื่นหรือไม่สามารถเปิดเผยได้ เนื่องด้วยเหตุผลทางด้านกฎหมายหรือด้านความปลอดภัย
 9. สิทธิในการเลือก – บุคคลมีสิทธิในการเลือกตัดสินใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลนั้นๆ จะถูกเก็บรวบรวม นำไปใช้ และถูกเปิดเผยอย่างไร ซึ่งรวมถึงการเลือกไม่รับ (“opting out”) ในบางโปรแกรม การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว และการยกเลิกการสมัครรับอีเมลหรือจดหมายบางชนิด
 10. การรักษาความปลอดภัย – บริษัทจะใช้มาตรการทางกายภาพและทางเทคนิคที่เหมาะสมเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าบริษัทจะได้ใช้มาตรการที่เหมาะสมในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลเพียงใดก็ตาม แต่ไม่มีมาตรการรักษาความปลอดภัยใดที่จะมีความสมบูรณ์
 11. การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎข้อบังคับ – บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทยและกฎระเบียบภายในที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวม การนำไปใช้และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด
 12. การติดต่อกับบริษัท – กรณีที่มีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะหรือข้อติชมใดๆ เกี่ยวกับนโยบายฉบับนี้ โปรดติดต่อบริษัทที่อีเมล: asp_support@asp-matrix.com
 13. การเปลี่ยนแปลงนโยบาย – บริษัทสงวนสิทธิที่จะปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้เป็นครั้งคราว โดยบริษัทจะเปิดเผยนโยบายที่ได้มีการปรับปรุงล่าสุดไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ https://asp-matrix.com


*Scroll down to read for Accept Checked*
HOME